Funbikers Machelen

Funbikers Machelen – Clubreglement

 

RUBRIEK 1 : LID WORDEN

Ieder persoon die minimum 15 jaar is of wordt in de loop van het jaar, kan lid worden van onze club. Voor kinderen vergezeld van hun vader, moeder, broer of zus geldt een minimumleeftijd van 12 jaar.

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur en bedraagt  60 € voor 2018.

Leden die niet ouder zijn of worden dan 18 jaar in het lopende jaar betalen geen lidgeld.

Kandidaat-leden mogen maximaal 3 maal meerijden op proef vooraleer zich in te schrijven.

RUBRIEK 2 : BESTUUR

Het bestuur bestaat uit minstens 5 leden

Het huidige bestuur bestaat uit :

Steven De Willemacker, voorzitter en sportief verantwoordelijke

Wim Browaeys, vice-voorzitter en verantwoordelijke ledenadministratie, kledij en sponsoring

Bertrand De Jaeger, secretaris

Wesley De Pestel, financieel verantwoordelijke

Geert Vleeshouwers, verantwoordelijke extrasportieve activiteiten

Eddy Van Renterghem, soigneur

Een ontslagnemende bestuurslid wordt door de leden van het bestuur in overleg vervangen.

Het bestuur is collectief ontslagnemend wanneer :

 • de meerderheid van het bestuur ontslag neemt
 • het bestuur op de jaarlijkse vergadering wordt weggestemd tijdens de vertrouwensstemming

Bij verkiezingen moeten kandidaat-bestuursleden minstens 5 jaar lid zijn van de club. Verkozen leden kiezen een president, vice-president, secretaris en penningmeester.

RUBRIEK 3 : VERZEKERING

Leden worden verzocht  zich aan te sluiten bij Wielerbond Vlaanderen en zijn zodoende verzekerd voor B.A. en individuele ongevallen. Wie dit niet doet, fietst voor eigen risico.

In elk geval is ieder lid in het verkeer altijd individueel verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en ontslaat het bestuur van elke verantwoordelijkheid in geval van schade.

RUBRIEK 4 : KLEDIJ

4.1 Basisprincipe

De kledij wordt aangekocht door het clublid en wordt zijn eigendom.

Het dragen van de clubkledij is verplicht tijdens de ritten. Dit is de publiciteit die gemaakt wordt in ruil en uit respect voor de sponsoring die we ontvangen.

Bij herhaalde inbreuk op deze regel zonder geldige reden kan het lid geweigerd worden om aan de rit deel te nemen.

4.2 Ledenbijdrage voor de kledij

De kostprijs voor de kledij wordt bepaald door het bestuur naargelang de op dat moment geldende prijzen.

Nieuwe leden kunnen enkel een Light Pakket (broek, trui, trui lange mouw en body) bestellen tegen een voordelig tarief.

Basic- en Flandrienpakketten zijn enkel mogelijk voor bestaande leden.

We rijden minimum 3 seizoenen met de nieuwe outfit. Bijbestellingen zijn 1 maal per jaar mogelijk bij het begin van het seizoen.

4.3 Dragen van de helm

Het dragen van de clubfietshelm is zonder uitzondering verplicht tijdens al onze ritten. Leden die zich aandienen voor de rit zonder helm worden geweigerd

RUBRIEK 5 : DE RITTEN

5.1 Start van de ritten

Zondagsritten zijn exclusief voor leden en kandidaat-leden. Ex-leden mogen slechts 1 x meerijden met het oog op heraansluiting.

De ritten starten normaal gezien op zondag om 8u30 stipt aan Machelen put, behalve de eerste zondag van de maanden april, mei, juni, en oktober. Dan starten de A’s en B’s om 8u voor een langere rit. De C’s starten altijd om 8u30.

Bij slecht weer (regen, storm, mist, vrieskou, gladheid …) beslist het bestuur over de eventuele annulatie van de rit, bij voorkeur vooraf via Whatsapp of SMS. Bij annulatie mogen leden die dat willen starten voor eigen rekening, de rit telt evenwel niet mee voor de rangschikking.

De aanwezigheidslijst wordt na de rit ingevuld in het clublokaal (De Afspanning) door een van de aanwezige bestuursleden.

5.2 Categorieën

Men heeft de keuze uit 3 categorieën :

 • A : gemiddelde snelheid +/- 29 km/h  meestal golvend in de Vlaamse Ardennen
 • B : gemiddelde snelheid +/- 27km/h  verkorte versie van het A-parcours
 • C : gemiddelde snelheid +/- 25 km/h  meestal vlak

Men kan wekelijks vrij kiezen in welke groep men deelneemt. A’s en B’s  starten samen en splitsen onderweg na een korte stop. De C’s rijden altijd een apart parcours.

Bij elke groep van minstens 15 renners worden er bij aanvang van de rit 3 wegkapiteins aangeduid. Twee ervan rijden vooraan (dus niet noodzakelijk de volledige rit op kop) gesteund door enkele andere goede renners, de 3e wegkapitein rijdt achteraan : hij zorgt ervoor dat de groep samenblijft, fluit bij achteropkomend verkeer en doet teken als het te snel gaat.

Bij minder dan 15 renners wordt er minstens 1 verantwoordelijke aangeduid die de leiding neemt over parcours en tempo alsook een laatste man die de groep samenhoudt.

De wegkapiteins en de leden van het bestuur kunnen na overleg een clublid verwijzen naar een lagere categorie bij de start van de rit of onderweg (A->B) wegens gebrek aan conditie. Deze beslissing wordt genomen in het belang van de groep én het clublid en is bindend.

Elke wegkapitein draagt een band, en fluit indien nodig : 1 x kort bij tegenliggers of inhalend verkeer, 3 x kort bij een gevaarlijke passage, 3 x lang betekent stoppen (pech of lekke band, bevoorrading, plaspauze of einde rit).

Volgens de wet mogen de wegkapiteins het verkeer stilleggen op kruispunten zonder verkeerslichten als ze een armband “wegkapitein” dragen en een beschikken over een klein bord C3. Wij doen dit NIET en leggen het verkeer NOOIT stil. We stoppen en geven voorrang waar nodig op de kruispunten en steken gezamenlijk over.

5.3 Verkeersreglement

 • Individuele fietsers of groepen tot en met 14 fietsers :

o   Verplicht fietspad te volgen , als er één is.

o   Geen wegkapiteins

o   Geen volgwagens

 • Groepen van 15 tot en met 50 fietsers :

o   Niet verplicht het fietspad te volgen

o   Mogen vergezeld zijn van minstens 2 wegkapiteins

o   Mogen vooraan en achteraan een begeleidende auto hebben. Als er maar 1 auto is dan moet deze de groep volgen op 30 m.

 • Groepen van 51 tot en met 150 fietsers :

o   Niet verplicht het fietspad te volgen

o   Moeten vergezeld zijn van minstens 2 wegkapiteins

o   Moeten vooraan en achteraan een begeleidende auto hebben.

 • Wegkapiteins mogen het verkeer in de dwarsrichting stil leggen terwijl de groep oversteekt. Dit mag niet op kruispunten met verkeerslichten. De wegkapiteins moeten een armband met driekleur en vermelding ‘wegkapitein’ dragen en over een klein verkeersbord C3 beschikken.

5.4 Snelheid

Het tempo wordt bepaald door de wegkapiteins en de leden van het bestuur, of zij nu zelf op kop rijden of niet. Door middel van een mondeling of fluitsignaal kunnen zij aangeven dat het tempo te snel gaat. De koplopers dienen onmiddellijk hierop in te gaan, zodat de groep samen kan blijven.

Wij maken er geen koers of afvallingswedstrijd van.Het principe SAMEN UIT, SAMEN THUIS is heilig. We laten niemand alleen achter. In overleg tussen de wegkapiteins en de leden van het bestuur kan de groep onderweg gesplitst worden in een snellere en tragere groep.

In elk geval worden leden die wegrijden van de groep geschrapt van de deelnemerslijst van de betrokken rit.

Steeds dient hier het verkeersreglement alsmede de richtlijnen in verband met snelheid gevolgd te worden. Dit houdt dus ook in : gegroepeerd blijven, maximaal per twee achter mekaar én maximaal de rechterhelft van de rijweg in beslag nemen. In waaiers gaan rijden die meer dan de helft van de rijweg innemen, is dus absoluut uit den boze.

Op hellingen en kasseistroken mag  – enkel op teken van de wegkapiteins of van de leden van het bestuur  – op eigen tempo sneller gereden worden. We groeperen op het einde van de helling of kasseistrook en wachten op de laatste man vooraleer verder te rijden.

Op het einde van de rit wordt er NIET gekoerst of gespurt.

5.5 Na de Rit

De ritten eindigen naargelang categorie, parcours, afstand en weersomstandigheden tussen 11 en 12u. Na de rit krijgt ieder lid tenminste één gratis consumptie (als de tijd het toelaat 2 ) aangeboden op kosten van de clubkas in ons lokaal De Afspanning.

RUBRIEK 6 : CLUBKAMPIOENSCHAP

6.1 Categorieën

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leeftijdscategorieën of de groep waarbij men wekelijks meerijdt.

6.2 Clubkampioen

De 3 leden die het meeste ritten hebben meegereden in de loop van het seizoen worden geëerd als “kampioen” en gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie met een kleine attentie.

 • Enkel de ritten tellen mee die minstens 5 deelnemers tellen.
 • De rit moet volledig meegereden zijn om mee te kunnen tellen, de laatste kms een kortere weg naar huis nemen ipv mee te gaan naar het lokaal is wel toegelaten.
 • Indien een rit door omstandigheden buiten de wil van de fietser slechts gedeeltelijk meegereden wordt (pech, ongeval), dan wordt hij  toch als volledig mee in rekening gebracht.
 • Wanneer de club een daguitstap, tweedaagse of zelfs meerdaagse organiseert dan tellen enkel die ritten mee voor het klassement. De thuisblijvers rijden voor eigen rekening.
 • In geval van discussie beslist het bestuur.
 • De Ronde van Vlaanderen Cyclo telt mee als rit (enkel de officiële inschrijvingen)

RUBRIEK 7 : EETFESTIJN

Het jaarlijks eetfestijn gaat door op zaterdag 8 september 2018.

Voor 2018 is de INKOM GRATIS voor de leden die actief meewerken op het eetfestijn.  Dit entreerecht is strikt individueel en in geen enkel geval overdraagbaar aan derden.

De leden doen een inspanning om het aantal aanwezigen van 2016 en 2017 (meer dan 300 eters) op zijn minst te evenaren. Het bestuur engageert zich dat de kaarten voor het verlof verdeeld worden.

RUBRIEK 8 : WEBSITE & SOCIAL MEDIA

 • Op de site kan men steeds vanaf vrijdag het rittenschema voor de komende zondag  raadplegen.
 • Elk clublid gaat er mee akkoord dat zijn foto en naam vermeld staat in de ledenlijst. Adresgegevens, mailadressen en telefoonnummers van de leden worden niet gepubliceerd.
 • Elk clublid gaat er mee akkoord dat foto’s genomen tijdens clubactiviteiten worden vertoond op de clubwebsite & Facebookpagina.

RUBRIEK 9 : GEDRAGSCODE

We zijn een vereniging van vrienden. Iedereen behandelt zijn collega fietser met de nodige sportiviteit en respect.

Uit respect voor ons milieu is het niet toegelaten om elke vorm van vuilnis (papiertjes , gellekes , …) achter te laten op de openbare weg tijdens onze fietsritten.

Ieder aangesloten clublid verklaart door betaling van het lidgeld dat hij het clubreglement heeft gelezen en dat hij zich zal onderwerpen aan deze verkeersreglementen en clubreglementen.

Indien het clublid zich niet onderwerpt aan voorgaande reglementen en voorwaarden , dan zijn alle gebeurtenissen op zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en kan geen enkele schade ten laste gelegd worden van de club of de personen die de club zouden vertegenwoordigen.

Het bestuur behoudt zich het recht voor dit clubreglement te wijzigen en/of uit te breiden. De laatste beschikbare versie, zoals getoond op onze website is de enige juiste en geldende versie.

Het bestuur houdt zich het recht voor om leden te weigeren, schorsen of uit te sluiten. Het bestuur hoopt dat dit laatste puntje dode letter mag blijven.

Laatste versie van 21/02/2018